Rapport Nationale Ombudsman

Onlangs heeft de Nationale Ombudsman een tweetal rapporten uitgebracht over kwijtschelding van de gemeentelijke - of waterschapslasten. Deze rapporten zijn uitgebracht naar aanleiding van klachten van burgers in ons werkgebied. De sociaal raadslieden hebben de burgers geholpen met het indienen van de klachten.
 

De uitkomst van het eerste rapport is dat lokale overheden (gemeenten/waterschappen) geen eigen  termijn mogen stellen waarbinnen het verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend. De landelijk termijn is dat een verzoek mag worden ingediend binnen drie maanden nadat er betaald is. Van die termijn mag lokaal niet worden afgeweken. Het rapport is hier te lezen.
 

In het tweede rapport stelt de Nationale Ombudsman vast dat een teruggave van de inkomstenbelasting die later weer terug betaald moet worden niet mag worden meegerekend bij de berekening of de burger recht heeft op kwijtschelding. Dit rapport is hier te lezen.