Keurmerken

MDF heeft het kwaliteitslabel van Sociaal Werk, is lid van de NVVK, voldoet aan de eisen van CBM en is CVV erkend.

Sociaal Werk Nederland (SWN)

Door de brancheorganisatie SWN en haar leden is het Kwaliteitslabel ontwikkeld. De branche had behoefte aan een toetsbare uitwerking van haar essentiële waarden en ambitie om kwaliteit van sociaal werk zichtbaar te maken voor gemeentes, burgers, vrijwilligers, fondsen en andere betrokkenen. Het kwaliteitslabel voorziet hierin. 

Het label heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Veel meer dan in het HKZ-schema komt het vakmanschap aan bod. 

In januari 2019 is aan MDF het kwaliteitslabel Sociaal Werk toegekend en is MDF opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk. Certificering en registratie hebben betrekking op de volgende afdelingen: algemeen maatschappelijk werk; generalisten sociaal wijkteams; ouderenadviseurs; schoolmaatschappelijk werk; gezinsadviseur; gezinscoach; buurtbemiddeling en groepswerk.  Het certificaat van het kwaliteitslabel 2023 vindt u hier.

NVVK

De afdeling schuldhulpverlening van MDF is lid van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

In alle diensten van de schuldhulpverlening van MDF staat het bieden van kwaliteit voorop.

De NVVK-audit, die eens per drie jaar plaatsvindt, toont aan dat de schuldhulpverlening altijd aan uniforme en controleerbare eisen voldoet. Het certificaat van de NVVK audit 2021 vindt u hier.

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

De beschermingsbewindvoerders van MDF voldoen aan de kwaliteitseisen uit het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van de rijksoverheid. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM controleert of professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (nog steeds) aan de wettelijke eisen voldoen.

CCV

De afdeling buurtbemiddeling Dronten is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) erkend als aanbieder buurtbemiddeling en voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria die het CCV stelt.